Liste des Affinitaires de la FRMAIA

 

Daito Ryu Ju Jutsu

Yoseikan Budo

Gracie Jiu-Jitsu Brésilien

Lo Han Tao Kajukembo

Dakaito Ryu

Aikiwama

Kung FU Giao Long Vo Dao

Vo Co Truyen

Yoshinkan Budo

Dragon Arab

Kali

Kuo Shu

Takeda Ryu Kobilza

Viet Vo Dao

Tang Soo Do

Chuong Quand Khi Dao

Hap Ki Do

Tchungu

Aiki Ryu Do

Vovinam

Teuk Gong Moosool

Thieu Lam Phat Gia Quyen

Shigaisendo

 

 

 

 

   
© F.R.M.A.I.A - 2012